Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, realizując zadania opracowania i upowszechniania wiedzy o kolekcji chopinianów, publikuje sukcesywnie opisy i wizerunki muzealiów – od źródeł muzycznych (np. rękopisów muzycznych Chopina), poprzez listy kompozytora, pamiątki po nim, dokumenty życia artystycznego, po ikonografię z czasów Chopina i współczesne świadectwa recepcji jego dzieł i osoby.
Obecnie udostępniony materiał obejmuje część zbiorów, do 2020 roku natomiast planowane jest opublikowanie wizerunków wszystkich obiektów przechowywanych w Muzeum Chopina z opisami o różnym stopniu szczegółowości. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina dysponuje zaawansowanymi technologiami digitalizacyjnymi (zdjęcia wykonywane są specjalistycznymi aparatami fotograficznymi Sinar) i złożonym systemem zarządzania kolekcją (opisy muzealiów spełniają standard SPECTRUM, wdrażane są stopniowo standaryzowane słowniki kontrolowane umożliwiające precyzyjne wyszukiwanie). Wizerunki prezentowane są na stronie własnej, służą badaniom i publikacjom (np. faksymile rękopisów Fryderyka Chopina wydawanym przez NIFC), udostępniane są również w portalach zewnętrznych (np. POLONA, EUROPEANA).
Internetowy katalog zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina opiera się na module CollectionsOnline stworzonym przez firmę System Simulation z Londynu. Stanowi on część środowiska CollectionsIndex+ i dzięki temu pozwala na bezpośrednią publikację w Sieci zapisów muzealiów stworzonych w tym narzędziu oraz na odbywającą się w czasie rzeczywistym ich dalszą modyfikację (np. uzupełnienia, aktualizacje, poprawki). Od pięciu lat Muzeum prowadzi w środowisku CollectionsIndex+ prace nad wstępną rejestracją, katalogowaniem i naukowym opracowaniem (także retrospektywnym) zbiorów, a także wspomaga się nim w bieżącym zarządzaniu tymi zbiorami i dokumentowaniu procedur, którym poddawane są muzealia. Oprogramowanie CollectionsIndex+, rozwijane od przeszło trzydziestu lat i wykorzystywane przez największe muzea z Wysp Brytyjskich, zostało zakupione w drugiej połowie 2011 roku ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pod koniec 2015 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego Kultura+, zostało ono wzbogacone o nowe funkcje. Planowane są dalsze etapy jego rozbudowy. 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jako jedna z pierwszych instytucji w Polsce, postawił przed nabywanym oprogramowaniem wymóg zgodności ze standardem SPECTRUM w wersji trzeciej, wówczas najnowszej. Stworzony na początku lat 90. jako oddolna inicjatywa środowiska zawodowego brytyjskich muzealników, standard ten stał się nie tylko krajowym standardem opisu obiektów muzealnych i zarządzania kolekcjami muzealnymi, ale także jednym z kilku standardów międzynarodowych. Jest on regularnie rozwijany przez Collections Trust, obecnie trwają prace nad ujęciem w schemat zarządzania zasobami cyfrowymi oraz nad piątą wersją standardu. Doczekał się także wielu tłumaczeń na języki obce, głównie europejskie. W trakcie opracowania jest także tłumaczenie na język polski, prowadzone przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Jako jedyny, SPECTRUM proponuje połączenie opisu obiektu z zarządzaniem nim w odpowiedzialnej za dany obiekt organizacji. Na dalszych etapach rozbudowy oprogramowania Muzeum będzie dążyło do zapewnienia dostępu w Sieci nie tylko do informacji o samych obiektach, ale także – o ile inne przepisy prawa albo zobowiązania umowne nie stanowią inaczej – dotyczących ich procedur, w tym dokumentacji nabycia, opisów stanu zachowania, dokumentacji konserwatorskiej, historii wystawienniczej. Między innymi tą drogą Muzeum Fryderyka Chopina będzie realizowało zapisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 
Dążąc do uzyskania jednoznacznych wyników wyszukiwaniu Muzeum Fryderyka Chopina wspomaga się w opisie swojej kolekcji słownictwem kontrolowanym. W znacznej mierze opiera się ono na trzech tezaurusach tworzonych od lat siedemdziesiątych przez the Getty Research Institute w Los Angeles: the Art & Architecture Thesaurus (AAT), the Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) oraz the Union List of Artist Names (ULAN). O ile dwa ostatnie grupują przede wszystkim nazwy własne, o tyle AAT obejmuje dziesiątki tysięcy pojęć z zakresu sztuk pięknych, architektury, konserwacji dzieł sztuki oraz dziedzin pokrewnych. Analogicznie do standardu SPECTRUM, także ten tezaurus doczekał się kilku tłumaczeń, zaś jego obecnie przygotowywane polskie tłumaczenie jest koordynowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Obecnie w swych pracach w systemie zarządzania kolekcją Muzeum Fryderyka Chopina opiera się na oryginałach angielskich tak standardu, jak i tezaurusów. Zapewnienie dostępu do w pełni spolszczonego narzędzia i słownictwa w internetowym katalogu Muzeum Fryderyka Chopina możliwe będzie po udostępnieniu ich polskich przekładów, a następnie ich implementacji do środowiska CollectionsIndex+ i skonfigurowaniu z modułem prezentacyjnym CollectionsOnline.