Home  / Kwartet fortepianowy g-moll KV 478,„Quartetto di Wolfgango Amadeo Mozart | Viena li [?] 16. d’ottobre [/] 1875.”,Autograf Kwartetu fortepianowego g-moll KV 478 Wolfganga Amadeusaza Mozarta wraz z dokumentacją sprzedaży,Oświadczenie poświadczone notarialnie o sprzedaży autografu W. A. Mozarta,Kwartet fortepianowy g-moll KV 478,„Quartetto di Wolfgango Amadeo Mozart | Viena li [?] 16. d’ottobre [/] 1875.”

Identification
Title
 • Title
  Kwartet fortepianowy g-moll KV 478
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł katalogowy
 • Title
  „Quartetto di Wolfgango Amadeo Mozart | Viena li [?] 16. d’ottobre [/] 1875.”
  Language
  Italian (language)
  Translation
  Kwartet Wolfganga Amadeusza Mozarta, Wiedeń, 16 października 1875
  Type
  tytuł odautorski
 • Title
  Autograf Kwartetu fortepianowego g-moll KV 478 Wolfganga Amadeusaza Mozarta wraz z dokumentacją sprzedaży
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł opisowy
Brief description
Wolfgang Amadeus Mozart, „Quartetto [...]”, [Kwartet fortepianowy g-moll KV 478], autograf kompletny, Wiedeń, 16/10/1785. Do rękopisu dołączona dokumentacja sprzedaży z 1875 roku.
Other number
 • Number
  D/5070/1,2 [NIFC]
Comments
Parts
Parts
 • Object number
  M/101
  Object type
  autographs (manuscripts)
 • Object number
  M/101/2
  Object type
  documents
Description
Content (description)
Pięciolinie kreślone rastralem, 12 pięciolinii na stronie.
Na górnym marginesie k. 1r tytuł w języku włoskim ręką W. A. Mozarta, w środku: „Quartetto.”, po prawej: „di Wolfgango Amadeo Mozart [przedłużenie podpisu z podwójnym podkreśleniem] | Vienna. li [?] 16. d’ottobre | 1875.” [data roczna podwójnie podkreślona]. W lewym górnym rogu k. 1r wpis odręczny atramentem „No 23.”, dalej w kierunku środka karty „bey Artaria - [?] Schott.”. W tle na górnym marginesie po lewej nieczytelne, zatarte wpisy ołówkowe. Na dolnym marginesie k. 1r wpis odręczny ołówkiem „219.” w prostokątnej ramce z przedłużonymi krawędziami.
Zapis nutowy na pięcioliniach 1-5 i 7-11 z wyjątkiem strony tytułowej, gdzie wolne pozostają pięciolinie 1 i 12. Układ partyturowy, głosy określone pełnymi nazwami instrumentów: „Violino”, „Viola”, „Cembalo”, „Violoncello”, połączone akoladą, oddzielne akolady zanotowane dla partii instrumentu klawiszowego. Nazwy głosów tylko na początku utworu.
Nad pierwszą i szóstą pięciolinią określenie tempa I części: „All[egr]o:” I część (t. 1-251) zanotowana na kk. 1r-8r. W obrębie t. 243-246 na k. 8r kompozytor nakleił przy pomocy czerwonego laku kartkę z nową wersją tego fragmentu utworu, ze wzbogaconą harmonią (obecnie kartka z wersją uznaną za ostateczną przyklejona jest tylko górną krawędzią, co umożliwia odczyt wersji pierwotnej), poprawki autorskie (tekst wymazany i zastąpiony nowym także w t. 79-81 (k. 3r), 92-95 (k. 3v) i 254 (k. 18r). II część (t. 1-149) zanotowana na k. 8v-12r, określenie tempa „Andante”; cz. III (t. 1-360) zanotowana na k. 12v-20v. Brak określenia tempa cz. III (w innych źródłach: Rondo - Allegro moderato). Klucze i znaki przykluczowe tylko na początku każdej części, występuje charakterystyczna poprawka klucza w głosie altówki: klucz altowy jest wpisywany po wykreśleniu pierwotnie zapisanych w tych miejscach kluczy wiolinowych. W tekście muzycznym oznaczenia wykonawcze, głównie w zakresie dynamiki i artykulacji, wykazujące znaczne różnice w stosunku do edycji (brak akcentowania). Miejscami zapis skrócony z zastosowaniem symboli graficznych bądź określeń słownych: „unis.[ono]”, „in 8tava”, „Dal segno” dla dosłownych powtórzeń.
Z powodu ubytków spowodowanych uszkodzeniami w kartach 1-4 i 8-20 , fragmenty rękopisu pozostają nieczytelne, np. w cz. I w partii skrzypiec t. 9, 22, 28, 29, 42, 52, 56, 70, 75, 82, 87, 102, 128, w partii altówki t. 21,22, 38, 42, 52, 56, 70, 75, 81, 82, 87, 122, 128, w partii fortepianu t. 108; w cz. III w partii skrzypiec t. 344, w partii altówki t. 277, 314, 344, 353.
Różnice w tekście muzycznym niniejszego autografu i pierwszych wydań są skatalogowane w komentarzu krytycznym Hellmuta Federhofera do wydania źródłowego „Wolfgang Amadeus Mozart. Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Serie VIII: Kammermusik (11 Bände)", Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg, Kassel, Bärenreiter-Verlag, 19571, 19872.
Content (language)
 • Italian (language)
Content (organisation)
Content (note)
Adnotacje rękopiśmienne na pierwszej stronie rękopisu dotyczą:
Napisy „23” i „219” – prawdopodobnie numerów pod którymi był opisywany kwartet w kolejnych edycjach katalogu dzieł Mozarta Johanna Antona André: „Thematisches Verzeichniss sämmtlicher Kompositionen von W.A Mozart, so wie er solches vom 9ten Februar 1784 an, bis zum 15ten November 1791 eigenhändig niedergeschrieben hat. Nach dem Original Manuscripte herausgegeben von Johann André”, Offenbach, 18051, 18282; „Thematisches Verzeichnis derjenigen Originalhandschriften von W. A. Mozart, welche Hofrath André in Offenbach a. M. besitzt”, Offenbach, 1841.

napis „bey Artaria - [?] Schott” – publikacji utworu.
Pierwsze wydanie Kwartetu g-moll ukazało się u F. A. Hoffmeistra w Wiedniu na przełomie 1785 i 1786 roku pod tytułem „QUATUOR | pour le | Clavecin, ou Forte Piano | Violon, Tallie | et | Basse. | Compose | par | MR Wolfg, Amad, Mozart | Publié et Se Vend á Viene au Magazin de Musique du M.r Hoffmeister”, nr wyd. „22”.
Kolejne edycje to:
J. M. Götz, Manheim, ok. 1787,
Schott, Mainz, 1788,
Bossler, Speyer, 1788,
Longmar & Broderip, London, 1788,
Artaria & Comp., Wien, 1794,
N. Simrock, Bonn, 1803,
J. André, Offenbach, ok. 1823.

Inne źródła rękopiśmienne do tego utworu:
1/ Incipit 4-taktowy zamieszczony w tematycznym katalogu rękopiśmiennym sporządzonym własnoręcznie przez Mozarta: „Verzeichnüss | aller meiner Werke | vom Monath febrario 1784 bis Monath [November] 1[791]”, poz. 27. Oryginał w British Library, sygn. „Zweig MS 63”, dostęp: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=zweig_ms_63_fs001r#

2/ incipit 4-taktowy zamieszczony w liście W. A. do Sebastiana Wintera z 8 sierpnia 1876 roku. Oryginał w Badische Landesbibliothek, Karlsrue, sygn. „Don Mus. Autogr. 44”, dostęp: https://www.europeana.eu/portal/pl/record/09428/urn_nbn_de_bsz_31_2959.html

3/ autograf partii fortepianowej: „Quartetto | per il | clavicembalo o Forte Piano | accompagnement | Violino, Viola, e Violoncello | Del Sig: W:A: Mozart.” Oryginał w zbiorach Harvard Library, sygn. „Merrit Mus. 745.1.13”, dostęp: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:28239116$1i
Dimensions
 • Dimension
  height [oprawa]: 241,89 mm
 • Dimension
  width [oprawa]: 334 mm
 • Dimension
  thickness [grzbiet]: 15 mm
Dimension note
oprawa wysokość: 241,43 mm - 241,89 mm (Digital Limit Caliper 300 mm)
Inscription content
 • Content
  Quartetto. | di Wolfgango Amadeo Mozart [przedłużenie podpisu z podwójnym podkreśleniem] | Vienna. li [?] 16. d’ottobre | 1875.” [data roczna podwójnie podkreślona]
  Inscriber
  Role
  autor
  Inscription date
  16/10/1875
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  tytuł
 • Content
  „No 23.”
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  4 quarter 19 century [?]  (01/01/1875 - 31/12/1899)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  „bey Artaria - [?] Schott.”
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  4 quarter 19 century [?]  (01/01/1875 - 31/12/1899)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  „219.”
  Inscriber
  Inscriber
  Inscription date
  4 quarter 19 century [?]  (01/01/1875 - 31/12/1899)
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  zatarte, nieczytelne wpisy ołówkowe
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  4 quarter 19 century [?]  (01/01/1875 - 31/12/1899)
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
 • Material
 • Material
  iron-gall ink
 • Material
  graphite (mineral)
Physical description
10 podwójnych kart formatu poprzecznego (40 stron), obecnie umieszczonych w oprawie konserwatorskiej. Papier ze znakiem wodnym: litery „FC” odwrócone, znak probierczy: trzy półksiężyce nad napisem „Real”, na całej szerokości każdej karty pionowe linie co 2,5 cm. Foliacja oryginalna atramentowa 1-20 prawdopodobnie ręką W. A. Mozarta (cyfry podkreślone),niepełna foliacja nadana ołówkowa przy bocznej lewej krawędzi kart recto na dole. W kilku mniejscach rękopisu, w obszarze i w otoczeniu uzupełnień ubytków ołówkowe notatki (cyfry) [ręką konserwatora?]. Oryginalne karty rękopisu otoczone oraz przedzielone kartami konserwatorskimi.
Oznaczenia własnościowe: na dolnym marginesie k. 1r numer inwentarzowy M/101 ołówkiem i pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”, doklejone wtórnie, analogiczna pieczątka na k. 20v.
Oprawa wtórna, konserwatorska, stylizowana. Na licu oprawy w centrum wytłoczony złocony napis: „W. A. MOZART | KWARTET FORTEPIANOWY G-MOLL | K.V. 478”. Grzbiet 6-polowy z napisem na 2. polu: „W. A. | MOZART”, na 3. polu: „KWAR | TET | FORTE | PIANO | WY G-MOLL, na 4. polu: „K. V. 478”.
Production
Persons
 • Person
  Mozart, Wolfgang Amadeusz
  Role
  kompozytor
 • Role
  autor autografu
 • Person
  Role
  autor dopisków
  Note
  Wg Faye Fergusona autorem części dopisków jest Georg Nikolaus Nissen, biograf W. A. Mozarta.
Places
 • Place
  Wien (7003321)
  Role
  miejsce wykonania / wytworzenia
Dates
 • Date
  1785  (01/01/1785 - 31/12/1785)
  Role
  data skomponowania utworu
  Note
  W katalogu rękopiśmiennym własnych dzieł Mozart datował powstanie Kwartetu g-moll na czerwec: "1875 in Monath Jully". Jako datę powstania utworu przyjmuje się jednak datę umieszczoną na autografie:16 października. Została ona potwierdzona w liście ojca kompozytora - Leopolda Mozarta do córki z 2 grudnia 1785 roku.
 • Date
  16/10/1785
  Role
  data wykonania / wytworzenia
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
GB-Lbl/63Zweig MS (inne źródło rękopiśmienne utworu)
D-KA/44Don Mus. Autogr. (inne źródło rękopiśmienne utworu)
US-CA/745113Merrit Mus. (inne źródło rękopiśmienne utworu)
Object history note
W 1799 roku autograf został odkupiony przez Johanna Antona André, niemieckiego kompozytora i wydawcę, od wdowy po W. A. Mozarcie, jako część kolekcji ok. 270 autografów, zawierającej m.in. opery „Wesele Figara” i „Czarodziejski flet”, serię kwartetów smyczkowych i kwintetów, kilka koncertów fortepianowych oraz serenadę „Eine kleine Nachtmusik”. Zakupione autografy stały się podstawą opublikowania przez J. A. André katalogu dzieł Mozarta oraz szeregu kompozycji Mozarta. W 1854 roku kolekcja autografów Mozarta została podzielona pomiędzy spadkobierców J. A. André, byli nimi: Ernst Streicher (wdowiec po Auguste André), Gustav André, Julius André, August Andre, Carl August André, Anton André i Jean Baptiste André. W grudniu 1872 roku autograf kwartetu został zakupiony od Carla Augusta André przez hrabiego Bolko von Hochberg i był przechowywany w Rohnstock (obecnie Racibórz) na Śląsku, prawdopodobnie do II wojny światowej. W 1957 roku Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zakupiło autograf od Bazylego Fedorowa z Piaseczna. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
Ownership
References
 • Reference (controlled)
  Janicki, Maciej. Muzeum Fryderyka Chopina. London : Scala Arts & Heritage Publishers, 2018. Ss. 80, il. barwne, 190 x 165 mm. (Curator's Choice) ISBN 978-1-78551-125-7.
  Reference details
  s. 18, il. bawrna s. 19
 • Reference (controlled)
  Neue Ausgabe sämtlicher Werke : In Verbindung mit den Mozartstädten Augsburg, Salzburg und Wien herausgegeben von der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg. Serie 8, Kammermusik. Werkgruppe 22. Quintette, Quartette und Trios mit Klavier und mit Glasharmonika. Abt. 1. Quartette und Quintette mit Klavier und mit Glasharmonika vorgelegt von Hellmut Federhofer. Kassel : Bärenreiter-Verlag, 1957<sup>1</sup>, 1987<sup>2</sup> ISMN 9790006449248.
  Reference details
  s. XI faksymile k. 7 verso
 • Reference (controlled)
  Kritischer Bericht. Serie 8, Kammermusik, Werkgruppe 22. Quintette, Quartette und Trios mit Klavier und mit Glasharmonika. ABT. 1: Quartette und Quintette mit Klavier und mit Glasharmonika von Helmut Federhofer, Kassel : Bärenreiter-Verlag, 1958
  Reference details
  ss. 5-21
 • Reference (controlled)
  Quartett in g : für Klavier, Violine, Viola und Violoncello : KV 478 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Faksimile nach dem Autograph im Museum der Chopin-Gesellschaft Warschau mit einer Einführung von Faye Ferguson. Warszawa : Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina ; Salzburg : Internationale Stiftung Mozarteum, 1991. 14, [2] stron, [20] kart : faksymile ; 25x34 cm. ISMN 9790006309498, ISBN 9783761810422.
  Reference details
  komentarz i faksymile całości autografu
 • Reference (controlled)
  Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amad'e Mozarts nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, von fremder Hand bearbeiteten, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen von Dr. Ludwig Ritter von Köchel. Sechste Auflage bearbeitet von Franz Giegling Zürich, Alexander Weinmann Wien, Gerd Sievers Wiesbaden. Breitkopf & Härtei, Wiesbaden, 1964
  Reference details
  s. 254, 517-518
 • Reference (controlled)
  Wróblewska, Hanna, Gendaszek-Lewkowicz, Maria. Katalog zbiorów. Muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971. ss. XVI+296.
  Reference details
  s. 42
  Catalogue number
  63
 • Reference (controlled)
  Katalog III ekspozycji muzealno-archiwalnej Mozart i Chopin : 23 IV-20 VII 1956, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina / [Krystyna Kobylańska, Jadwiga Wichrowska] ; wg scenariusza Karola Stromengera, Krystyny Kobylańskiej. 14, [1] s. ; 20 cm.
  Catalogue number
  1
 • Reference (controlled)
  Rink, John. Odczytywanie muzycznego geniuszu: Chopina hołd Mozartowi / Deciphering Musical Genius: Chopin's Homage to Mozart" [w:] Ostateczną rzecza jest prostota / Simplicity is Everything, Warszawa, NIFC, 2017
  Reference details
  s. 13, 16-19, repr. k. 1 i 8
Field collection

  Additional cataloging

  Identification
  Title
  Brief description
  • Wolfgang Amadeus Mozart, „Quartetto [...]”, [Kwartet fortepianowy g-moll KV 478], autograf kompletny, Wiedeń, 16/10/1785. Do rękopisu dołączona dokumentacja sprzedaży z 1875 roku.
  • Oświadczenie Carla Auguste'a André o sprzedaży autografu Kwartetu fortepianowego g-moll KV 478 Wolfganga Amadeusa Mozarta księciu Bolko von Hochberg auf Rohnstock. Rękopis poświadczony notarialnie, Frankfurt nad Menem, 18/12/1875.
  • Wolfgang Amadeus Mozart, „Quartetto [...]”, [Kwartet fortepianowy g-moll KV 478], autograf kompletny, Wiedeń, 16/10/1785.
  Other number
  Comments
  Parts
  Parts
  • Object number
   M/101
   Object type
   autographs (manuscripts)
  • Object number
   M/101/2
   Object type
   documents
  Description
  Content (description)
  • Pięciolinie kreślone rastralem, 12 pięciolinii na stronie. Na górnym marginesie k. 1r tytuł w języku włoskim ręką W. A. Mozarta, w środku: „<u>Quartetto.</u>”, po prawej: „di Wolfgango Amadeo Mozart [przedłużenie podpisu z podwójnym podkreśleniem] | <u>Vienna.</u> li [?] 16. d’ottobre | 1875.” [data roczna podwójnie podkreślona]. W lewym górnym rogu k. 1r wpis odręczny atramentem „No 23.”, dalej w kierunku środka karty „bey Artaria - [?] Schott.”. W tle na górnym marginesie po lewej nieczytelne, zatarte wpisy ołówkowe. Na dolnym marginesie k. 1r wpis odręczny ołówkiem „219.” w prostokątnej ramce z przedłużonymi krawędziami. Zapis nutowy na pięcioliniach 1-5 i 7-11 z wyjątkiem strony tytułowej, gdzie wolne pozostają pięciolinie 1 i 12. Układ partyturowy, głosy określone pełnymi nazwami instrumentów: „Violino”, „Viola”, „Cembalo”, „Violoncello”, połączone akoladą, oddzielne akolady zanotowane dla partii instrumentu klawiszowego. Nazwy głosów tylko na początku utworu. Nad pierwszą i szóstą pięciolinią określenie tempa I części: „All[egr]o:” I część (t. 1-251) zanotowana na kk. 1r-8r. W obrębie t. 243-246 na k. 8r kompozytor nakleił przy pomocy czerwonego laku kartkę z nową wersją tego fragmentu utworu, ze wzbogaconą harmonią (obecnie kartka z wersją uznaną za ostateczną przyklejona jest tylko górną krawędzią, co umożliwia odczyt wersji pierwotnej), poprawki autorskie (tekst wymazany i zastąpiony nowym także w t. 79-81 (k. 3r), 92-95 (k. 3v) i 254 (k. 18r). II część (t. 1-149) zanotowana na k. 8v-12r, określenie tempa „Andante”; cz. III (t. 1-360) zanotowana na k. 12v-20v. Brak określenia tempa cz. III (w innych źródłach: Rondo - Allegro moderato). Klucze i znaki przykluczowe tylko na początku każdej części, występuje charakterystyczna poprawka klucza w głosie altówki: klucz altowy jest wpisywany po wykreśleniu pierwotnie zapisanych w tych miejscach kluczy wiolinowych. W tekście muzycznym oznaczenia wykonawcze, głównie w zakresie dynamiki i artykulacji, wykazujące znaczne różnice w stosunku do edycji (brak akcentowania). Miejscami zapis skrócony z zastosowaniem symboli graficznych bądź określeń słownych: „unis.[ono]”, „in 8tava”, „Dal segno” dla dosłownych powtórzeń. Z powodu ubytków spowodowanych uszkodzeniami w kartach 1-4 i 8-20 , fragmenty rękopisu pozostają nieczytelne, np. w cz. I w partii skrzypiec t. 9, 22, 28, 29, 42, 52, 56, 70, 75, 82, 87, 102, 128, w partii altówki t. 21,22, 38, 42, 52, 56, 70, 75, 81, 82, 87, 122, 128, w partii fortepianu t. 108; w cz. III w partii skrzypiec t. 344, w partii altówki t. 277, 314, 344, 353. Różnice w tekście muzycznym niniejszego autografu i pierwszych wydań są skatalogowane w komentarzu krytycznym Hellmuta Federhofera do wydania źródłowego „Wolfgang Amadeus Mozart. Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Serie VIII: Kammermusik (11 Bände)", Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg, Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1957<sup>1</sup>, 1987<sup>2</sup>.
  • Po stronie recto wpisany atramentem tekst owiadczenia: „Ich Endesunterzeichneter erkläre hiermit Seiner Durchlaucht dem Herrn Grafen Bolko von Hochberg auf Rohnstock das Original-Manuskript des Clavierquartetts in g-moll von W. A. Mozart für den Preis von „Fünf Hundert Thaler” anno 1872 käuflich überlassen zu haben. Dasseslbe stammt aus dem Mozartschen Nachlasse welchen mein Vater, der Hofrat und Capellmeister Ant. Andréim Jahre 1799 von der Wittwe Mozart’s in Wien erstanden hat. [Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że sprzedałem Jego Wysokości księciu Bolko von Hochberg auf Rohnstock oryginalny rękopis kwartetu fortepianowego g-moll W. A. Mozarta za cenę „pięćset talarów” w roku 1872. Wymieniony rękopis pochodzi ze spuścizny Mozarta, którą mój ojciec, radca dworu i kapelmistrz Ant. André w roku 1799 nabył od wdowy po Mozarcie w Wiedniu.] Weiteren Aufschluss über sämtliche Manuscripte und speziell über oben erwähntes wundervolle Quartett gibt von Köchel’s Verzeichnis über sämtliche Tonwerke Mozart’s unter No 478 auf Seite 380. [Więcej informacji na temat wszystkich rękopisów, a zwłaszcza wyżej wspomnianego cudownego kwartetu, podaje katalog Köchla pod numerem 478 na stronie 380.] Frankfurt/Main, den 18 Dezember 1875 / Frankfurt nad Menem, 18 grudnia 1875 r.” (podpis) „C. A. André” „Vorstehende eigenhändige Unterschrift des Herrn Carl August André Kaufmann dahier wird(durch) beglaubigt. Frankfurt/Main den 18.Dezember 1875 [niniejszym poświadcza się powyższy własnoręczny podpis pana Carl’a Auguste’a André, miejscowego kupca]” [Podpisy] „Dr. Siegmund […] Müller, Notar [notariusz] Georg Doos [?] als Zeuge [jako świadek] Paul Altmann [?] Als Zeuge [jako świadek]” Pieczęć okrągła z orłem i koroną W centrum karty znak wodny: "FM".
  Content (language)
  Content (organisation)
  Content (other)
  Content (note)
  • Adnotacje rękopiśmienne na pierwszej stronie rękopisu dotyczą: Napisy „23” i „219” – prawdopodobnie numerów pod którymi był opisywany kwartet w kolejnych edycjach katalogu dzieł Mozarta Johanna Antona André: „Thematisches Verzeichniss sämmtlicher Kompositionen von W.A Mozart, so wie er solches vom 9ten Februar 1784 an, bis zum 15ten November 1791 eigenhändig niedergeschrieben hat. Nach dem Original Manuscripte herausgegeben von Johann André”, Offenbach, 1805<sup>1</sup>, 1828<sup>2</sup>; „Thematisches Verzeichnis derjenigen Originalhandschriften von W. A. Mozart, welche Hofrath André in Offenbach a. M. besitzt”, Offenbach, 1841. napis „bey Artaria - [?] Schott” – publikacji utworu. Pierwsze wydanie Kwartetu g-moll ukazało się u F. A. Hoffmeistra w Wiedniu na przełomie 1785 i 1786 roku pod tytułem „QUATUOR | pour le | Clavecin, ou Forte Piano | Violon, Tallie | et | Basse. | Compose | par | MR Wolfg, Amad, Mozart | Publié et Se Vend á Viene au Magazin de Musique du M.r Hoffmeister”, nr wyd. „22”. Kolejne edycje to: J. M. Götz, Manheim, ok. 1787, Schott, Mainz, 1788, Bossler, Speyer, 1788, Longmar & Broderip, London, 1788, Artaria & Comp., Wien, 1794, N. Simrock, Bonn, 1803, J. André, Offenbach, ok. 1823. Inne źródła rękopiśmienne do tego utworu: 1/ Incipit 4-taktowy zamieszczony w tematycznym katalogu rękopiśmiennym sporządzonym własnoręcznie przez Mozarta: „Verzeichnüss | aller meiner Werke | vom Monath febrario 1784 bis Monath [November] 1[791]”, poz. 27. Oryginał w British Library, sygn. „Zweig MS 63”, dostęp: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=zweig_ms_63_fs001r# 2/ incipit 4-taktowy zamieszczony w liście W. A. do Sebastiana Wintera z 8 sierpnia 1876 roku. Oryginał w Badische Landesbibliothek, Karlsrue, sygn. „Don Mus. Autogr. 44”, dostęp: https://www.europeana.eu/portal/pl/record/09428/urn_nbn_de_bsz_31_2959.html 3/ autograf partii fortepianowej: „Quartetto | per il | clavicembalo o Forte Piano | accompagnement | Violino, Viola, e Violoncello | Del Sig: W:A: Mozart.” Oryginał w zbiorach Harvard Library, sygn. „Merrit Mus. 745.1.13”, dostęp: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:28239116$1i
  Dimensions
  Dimension note
  • oprawa wysokość: 241,43 mm - 241,89 mm (Digital Limit Caliper 300 mm)
  • Wysokość: 335-337 mm; szerokość: 205-206 mm.
  • oprawa wysokość: 241,43 mm - 241,89 mm (Digital Limit Caliper 300 mm)
  Inscription content
  Material
  Physical description
  • 10 podwójnych kart formatu poprzecznego (40 stron), obecnie umieszczonych w oprawie konserwatorskiej. Papier ze znakiem wodnym: litery „FC” odwrócone, znak probierczy: trzy półksiężyce nad napisem „Real”, na całej szerokości każdej karty pionowe linie co 2,5 cm. Foliacja oryginalna atramentowa 1-20 prawdopodobnie ręką W. A. Mozarta (cyfry podkreślone),niepełna foliacja nadana ołówkowa przy bocznej lewej krawędzi kart recto na dole. W kilku mniejscach rękopisu, w obszarze i w otoczeniu uzupełnień ubytków ołówkowe notatki (cyfry) [ręką konserwatora?]. Oryginalne karty rękopisu otoczone oraz przedzielone kartami konserwatorskimi. Oznaczenia własnościowe: na dolnym marginesie k. 1r numer inwentarzowy M/101 ołówkiem i pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”, doklejone wtórnie, analogiczna pieczątka na k. 20v. Oprawa wtórna, konserwatorska, stylizowana. Na licu oprawy w centrum wytłoczony złocony napis: „W. A. MOZART | KWARTET FORTEPIANOWY G-MOLL | K.V. 478”. Grzbiet 6-polowy z napisem na 2. polu: „W. A. | MOZART”, na 3. polu: „KWAR | TET | FORTE | PIANO | WY G-MOLL, na 4. polu: „K. V. 478”.
  • 1 karta jednostronnie zapisana, ze znakiem wodnym w centrum.
  Production
  Persons
  Places
  Dates
  Techniques
  History and association